fbpx

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů
1. Úvod
1.1 Zavazujeme se chránit soukromí návštěvníků našich webových stránek a uživatelů služeb.
1.2 Tyto zásady se vztahují na případy, kdy vystupujeme jako správce osobních údajů návštěvníků našich webových stránek a uživatelů služeb; jinými slovy, kdy určujeme účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů.
1.3 Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Pokud tyto soubory cookie nejsou nezbytně nutné pro poskytování našich webových stránek a služeb, požádáme vás o souhlas s používáním souborů cookie při první návštěvě našich webových stránek.
1.4 Naše webové stránky obsahují kontroly ochrany osobních údajů, které ovlivňují způsob zpracování vašich osobních údajů. Pomocí ovládacích prvků ochrany osobních údajů můžete určit, zda si přejete dostávat přímá marketingová sdělení, a omezit zveřejňování svých údajů. Pro změnu nastavení nás můžete kontaktovat.
1.5 V těchto zásadách se "my", "nás" a "naše" vztahují na společnost Fortis Eyewear. Další informace o nás naleznete v části 10.
2. Jak používáme vaše osobní údaje
2.1 V této části 2 jsme uvedli:
(a) obecné kategorie osobních údajů, které můžeme zpracovávat;
(b) v případě osobních údajů, které jsme nezískali přímo od vás, zdroj a konkrétní kategorie těchto údajů;
(c) účely, pro které můžeme zpracovávat osobní údaje; a
(d) právní základ zpracování.
2.2 Můžeme zpracovávat údaje o vašem používání našich webových stránek a služeb ("údaje o používání"). Údaje o používání mohou zahrnovat vaši IP adresu, zeměpisnou polohu, typ a verzi prohlížeče, operační systém, zdroj odkazů, délku návštěvy, zobrazení stránek a navigační cesty na webových stránkách, jakož i informace o načasování, frekvenci a způsobu používání služeb. Zdrojem údajů o používání je náš analytický sledovací systém. Tyto údaje o používání mohou být zpracovávány pro účely analýzy používání webových stránek a služeb. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, konkrétně sledování a zlepšování našich webových stránek a služeb.
2.3 Můžeme zpracovávat údaje o vašem účtu ("údaje o účtu"). Údaje o účtu mohou zahrnovat vaše jméno a e-mailovou adresu. Údaje o účtu mohou být zpracovávány za účelem provozování našich webových stránek, poskytování našich služeb, zajištění bezpečnosti našich webových stránek a služeb, udržování záloh našich databází a komunikace s vámi. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, konkrétně řádná správa našich webových stránek a podnikání.
2.4 Můžeme zpracovávat vaše údaje obsažené ve vašem osobním profilu na našich webových stránkách ("profilové údaje"). Profilové údaje mohou být zpracovávány za účelem umožnění a monitorování vašeho používání našich webových stránek a služeb. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, konkrétně řádná správa našich webových stránek a podnikání.
2.5 Můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci využívání našich služeb ("údaje o službách"). Údaje o službách mohou zahrnovat [uveďte údaje]. Údaje o službách mohou být zpracovávány za účelem provozování našich webových stránek, poskytování našich služeb, zajištění bezpečnosti našich webových stránek a služeb, udržování záloh našich databází a komunikace s vámi. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, konkrétně řádná správa našich webových stránek a podnikání.
2.6 Můžeme zpracovávat informace, které zveřejníte na našich webových stránkách nebo prostřednictvím našich služeb ("údaje o zveřejnění"). Zveřejňovací údaje mohou být zpracovávány za účelem umožnění takového zveřejnění a správy našich webových stránek a služeb. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, konkrétně řádná správa našich webových stránek a podnikání.
2.7 Můžeme zpracovávat informace obsažené v poptávce, kterou nám zašlete ohledně zboží a/nebo služeb ("údaje z poptávky"). Údaje o poptávce mohou být zpracovávány za účelem nabídky, marketingu a prodeje příslušného zboží a/nebo služeb. Právním základem pro toto zpracování je souhlas.
2.8 Můžeme zpracovávat informace týkající se našich vztahů se zákazníky, včetně kontaktních údajů o zákaznících ("údaje o vztazích se zákazníky"). Údaje o vztazích se zákazníky mohou být zpracovávány za účelem správy našich vztahů se zákazníky, komunikace se zákazníky, vedení záznamů o této komunikaci a propagace našich produktů a služeb zákazníkům. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, konkrétně řádné řízení našich vztahů se zákazníky.
2.9 Můžeme zpracovávat informace týkající se transakcí, včetně nákupů zboží a služeb, které jste s námi a/nebo prostřednictvím našich webových stránek uzavřeli ("údaje o transakcích"). Údaje o transakcích mohou být zpracovávány za účelem dodání zakoupeného zboží a služeb a vedení řádné evidence těchto transakcí. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků na vaši žádost k uzavření takové smlouvy a naše oprávněné zájmy, konkrétně řádná správa našich webových stránek a podnikání.
2.10 Můžeme zpracovávat informace, které nám poskytnete za účelem přihlášení k odběru našich e-mailových oznámení a/nebo newsletterů (dále jen "oznamovací údaje"). Notifikační údaje mohou být zpracovávány za účelem zasílání příslušných oznámení a/nebo newsletterů. Právním základem pro toto zpracování je souhlas.
2.11 Můžeme zpracovávat informace obsažené v jakékoli komunikaci, kterou nám zašlete, nebo s ní související ("korespondenční údaje"). Korespondenční údaje mohou zahrnovat obsah komunikace a metadata spojená s komunikací. Naše webové stránky budou generovat metadata spojená s komunikací uskutečněnou pomocí kontaktních formulářů na webových stránkách. Korespondenční údaje mohou být zpracovávány pro účely komunikace s vámi a vedení záznamů. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, konkrétně řádná správa našich webových stránek a podnikání a komunikace s uživateli.
2.12 Můžeme zpracovávat jakékoli vaše osobní údaje uvedené v těchto zásadách, pokud je to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ať už v soudním řízení nebo ve správním či mimosoudním řízení. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, konkrétně ochrana a prosazování našich zákonných práv, vašich zákonných práv a zákonných práv jiných osob.
2.13 Můžeme zpracovávat jakékoli vaše osobní údaje uvedené v těchto zásadách, pokud je to nezbytné pro účely získání nebo udržení pojistného krytí, řízení rizik nebo získání odborného poradenství. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, konkrétně řádná ochrana našeho podnikání před riziky.
2.14 Kromě konkrétních účelů, pro které můžeme zpracovávat vaše osobní údaje uvedené v tomto oddíle 2, můžeme také zpracovávat jakékoli vaše osobní údaje, pokud je takové zpracování nezbytné pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.
2.15 Neposkytujte nám osobní údaje jiných osob, pokud vás k tomu nevyzveme.
3. Poskytování vašich osobních údajů jiným osobám
3.1 Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit kterémukoli členu naší skupiny společností (to znamená našim dceřiným společnostem, naší hlavní holdingové společnosti a všem jejím dceřiným společnostem), pokud je to přiměřeně nezbytné pro účely a na základě právních základů uvedených v těchto zásadách.
3.2 Jména a e-mailové adresy nebo osobní údaje můžeme sdělit našim dodavatelům nebo subdodavatelům, pokud je to přiměřeně nutné pro marketingové účely.
3.3 Finanční transakce související s našimi webovými stránkami a službami mohou být zpracovávány našimi poskytovateli platebních služeb, společností PayPal. Údaje o transakcích budeme s našimi poskytovateli platebních služeb sdílet pouze v rozsahu nezbytném pro účely zpracování vašich plateb, vrácení těchto plateb a vyřizování stížností a dotazů týkajících se těchto plateb a vrácení peněz. Informace o zásadách a postupech ochrany osobních údajů poskytovatelů platebních služeb najdete na jejich příslušných webových stránkách, tj. na stránkách společností PayPal, Stripe atd.
3.4 Údaje o vaší poptávce můžeme poskytnout jedné nebo více vybraným dodavatelům zboží a služeb, kteří jsou uvedeni na našich webových stránkách, abychom jim umožnili vás kontaktovat a mohli vám nabídnout, prodat a prodat příslušné zboží a/nebo služby.
3.5 Kromě konkrétních případů zpřístupnění osobních údajů uvedených v tomto oddíle 3 můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, nebo pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.
4. Uchovávání a mazání osobních údajů
4.1 V tomto oddíle 4 jsou uvedeny naše zásady a postupy uchovávání údajů, které mají pomoci zajistit, abychom plnili naše zákonné povinnosti v souvislosti s uchováváním a vymazáváním osobních údajů.
4.2 Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, nebudou uchovávány déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné.
4.3 Vaše osobní údaje budeme uchovávat následujícím způsobem:
(a) jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození budou uchovávány po dobu nejméně 12 měsíců od 25. 5. 2018 a po dobu nejvýše 10 let od 25. 5. 2018.
4.4 V některých případech není možné předem určit dobu, po kterou budou vaše osobní údaje uchovávány. V takových případech určíme dobu uchovávání na základě následujících kritérií:
(a) doba uchovávání osobních údajů bude stanovena na základě [uveďte kritéria].
4.5 Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto oddílu 4 můžeme vaše osobní údaje uchovávat, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, nebo pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.
5. Změny
5.1 Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách.
5.2 Tuto stránku byste měli občas zkontrolovat, abyste se ujistili, že jste spokojeni s případnými změnami těchto zásad.
5.3 O významných změnách těchto zásad vás můžeme informovat e-mailem nebo prostřednictvím systému soukromých zpráv na našich webových stránkách.
6. Vaše práva
6.1 V tomto oddíle 6 jsme shrnuli práva, která máte podle zákona o ochraně osobních údajů. Některá práva jsou složitá a do našeho shrnutí jsme nezahrnuli všechny podrobnosti. V souladu s tím byste si měli přečíst příslušné zákony a pokyny regulačních orgánů, kde najdete úplné vysvětlení těchto práv.
6.2 Vaše hlavní práva podle zákona o ochraně osobních údajů jsou:
(a) právo na přístup;
(b) právo na opravu;
(c) právo na výmaz;
(d) právo na omezení zpracování;
(e) právo vznést námitku proti zpracování;
(f) právo na přenositelnost údajů;
(g) právo podat stížnost u dozorového úřadu a
(h) právo odvolat souhlas.
6.3 Máte právo na potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům spolu s určitými dalšími informacemi. Tyto dodatečné informace zahrnují podrobnosti o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů a příjemcích osobních údajů. Za předpokladu, že nebudou dotčena práva a svobody jiných osob, vám poskytneme kopii vašich osobních údajů. První kopie bude poskytnuta bezplatně, další kopie však mohou být zpoplatněny přiměřeným poplatkem.
6.4 Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů a s ohledem na účely zpracování na doplnění neúplných osobních údajů.
6.5 Za určitých okolností máte právo na výmaz svých osobních údajů bez zbytečného odkladu. Mezi tyto okolnosti patří: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvoláte souhlas se zpracováním na základě souhlasu; vznesete námitku proti zpracování podle určitých pravidel platného práva na ochranu osobních údajů; zpracování je prováděno pro účely přímého marketingu; osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Existují však výjimky z práva na výmaz. Mezi obecné výjimky patří případy, kdy je zpracování nezbytné: pro výkon práva na svobodu projevu a informace; pro splnění právní povinnosti; nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
6.6 Za určitých okolností máte právo omezit zpracování svých osobních údajů. Těmito okolnostmi jsou: zpochybňujete přesnost osobních údajů; zpracování je protiprávní, ale vy nesouhlasíte s výmazem; osobní údaje již nepotřebujeme pro účely našeho zpracování, ale vy osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; vznesli jste námitku proti zpracování, dokud nebude tato námitka ověřena. Pokud bylo zpracování omezeno na tomto základě, můžeme vaše osobní údaje nadále uchovávat. Jinak je však budeme zpracovávat pouze: s vaším souhlasem; pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.
6.7 Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, ale pouze v rozsahu, v němž je právním základem pro zpracování to, že zpracování je nezbytné pro: splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana. Pokud vznesete takovou námitku, přestaneme osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.
6.8 Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování pro účely přímého marketingu). Pokud takovou námitku vznesete, přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.
6.9 Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodu veřejného zájmu.
6.10 Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů:
(a) souhlas; nebo
(b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro přijetí opatření na vaši žádost před uzavřením smlouvy,
a toto zpracování se provádí automatizovaně, máte právo získat od nás své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo však neplatí, pokud by tím byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
6.11 Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje zákony o ochraně osobních údajů, máte zákonné právo podat stížnost u dozorového úřadu odpovědného za ochranu osobních údajů. Můžete tak učinit v členském státě EU, v němž máte obvyklé bydliště, místo výkonu práce nebo místo údajného porušení předpisů.
6.12 Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů souhlas, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování před odvoláním.
6.13 Jakékoli své právo týkající se vašich osobních údajů můžete uplatnit písemným oznámením na naši adresu.
7. O souborech cookie
7.1 Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který webový server odesílá webovému prohlížeči a prohlížeč jej ukládá. Identifikátor je pak odeslán zpět na server pokaždé, když si prohlížeč vyžádá stránku ze serveru.
7.2 Soubory cookie mohou být buď "trvalé" soubory cookie, nebo "relační" soubory cookie: trvalé soubory cookie se ukládají ve webovém prohlížeči a zůstávají v platnosti až do stanoveného data vypršení platnosti, pokud je uživatel před tímto datem nesmaže; relační soubory cookie naopak vyprší na konci relace uživatele, když je webový prohlížeč zavřen.
7.3 Soubory cookie obvykle neobsahují žádné informace, které by osobně identifikovaly uživatele, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být spojeny s informacemi uloženými v souborech cookie a získanými z nich.
8. Soubory cookie používané našimi poskytovateli služeb
8.1 Naši poskytovatelé služeb používají soubory cookie a tyto soubory cookie mohou být uloženy ve vašem počítači, když navštívíte naše webové stránky.
8.2 K analýze používání našich webových stránek používáme službu Google Analytics. Služba Google Analytics shromažďuje informace o používání webových stránek pomocí souborů cookie. Shromážděné informace týkající se našich webových stránek se používají k vytváření zpráv o používání našich webových stránek. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese: https://www.google.com/policies/privacy/.
8.3 Na našich webových stránkách zveřejňujeme reklamy Google AdSense. Za účelem zjištění vašich zájmů sleduje společnost Google vaše chování na našich webových stránkách a na jiných webových stránkách na webu pomocí souborů cookie. Toto sledování chování umožňuje společnosti Google přizpůsobit reklamy, které se vám zobrazují na jiných webových stránkách, tak, aby odrážely vaše zájmy (na našich webových stránkách však reklamy založené na zájmech nezveřejňujeme). Zájmové kategorie přiřazené k vašemu prohlížeči si můžete prohlédnout, odstranit nebo přidat na adrese: https://adssettings.google.com. Pomocí těchto nastavení nebo pomocí mechanismu Network Advertising Initiative pro odhlášení více souborů cookie se můžete také odhlásit od souborů cookie partnerské sítě AdSense na adrese: https://optout.networkadvertising.org. Tyto mechanismy odhlášení však samy o sobě využívají soubory cookie, a pokud soubory cookie z prohlížeče vymažete, vaše odhlášení nebude zachováno. Chcete-li zajistit, aby byl opt-out zachován s ohledem na konkrétní prohlížeč, můžete zvážit použití zásuvných modulů prohlížeče Google, které jsou k dispozici na adrese: https://support.google.com/ads/answer/7395996.
8.4 Používáme službu Google pro Google Analytics. Tato služba používá soubory cookie k analýze návštěvnosti. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele této služby si můžete prohlédnout na webových stránkách společnosti Google.
9. Správa souborů cookie
9.1 Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookie a smazat soubory cookie. Způsoby, jak to provést, se v jednotlivých prohlížečích a verzích liší. Aktuální informace o blokování a mazání souborů cookie však můžete získat prostřednictvím těchto odkazů:
(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);
(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
(c) https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari) a
(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).
9.2 Blokování všech souborů cookie bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.
9.3 Pokud zablokujete soubory cookie, nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.
10. Naše údaje
10.1 Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Fortis Eyewear pod názvem iAngler LTD.
10.2 Jsme registrovaní v Anglii a Walesu pod registračním číslem 07258302 a naše sídlo je na adrese 95 High Street, Beckenham, Kent , BR3 1AG.
10.3 Naše hlavní sídlo je na adrese 95 High Street, Beckenham, Kent , BR3 1AG.
10.4 Můžete nás kontaktovat:
(a) poštou na výše uvedenou poštovní adresu;
(b) pomocí kontaktního formuláře na našich webových stránkách;
(c) telefonicky na kontaktním čísle zveřejněném na našich webových stránkách; nebo
(d) e-mailem na e-mailovou adresu zveřejněnou na našich webových stránkách.
11. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
11.1 Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: Paul Gooch, kontakt 0203 441 6495.

TOP