fbpx

PODMÍNKY

Úvod
Tyto podmínky používání upravují vaše používání našich webových stránek; používáním našich webových stránek tyto podmínky používání v plném rozsahu přijímáte. Pokud s těmito podmínkami používání nebo s jakoukoli jejich částí nesouhlasíte, nesmíte naše webové stránky používat.

Naše webové stránky používají soubory cookie. Používáním našich webových stránek a souhlasem s těmito podmínkami používání souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s podmínkami našich [zásad ochrany osobních údajů / zásad používání souborů cookie].

Licence na používání webových stránek
Pokud není uvedeno jinak, vlastníme my nebo naši poskytovatelé licencí práva duševního vlastnictví k webovým stránkám a materiálům na nich. S výhradou níže uvedené licence jsou všechna tato práva duševního vlastnictví vyhrazena.

Stránky z webových stránek si můžete prohlížet, stahovat pouze pro účely ukládání do mezipaměti a tisknout pro vlastní potřebu s výhradou omezení uvedených níže a v jiných částech těchto podmínek používání.

Nesmíte:
(a) znovu publikovat materiál z těchto webových stránek (včetně opětovného zveřejnění na jiných webových stránkách);

(b) prodávat, pronajímat nebo poskytovat sublicence na materiál z těchto webových stránek;

(c) veřejně ukazovat jakýkoli materiál z těchto internetových stránek;

[(d) reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo jinak využívat materiál na našich webových stránkách pro komerční účely;]

[(e) upravovat nebo jinak měnit jakýkoli materiál na webových stránkách; nebo]

[(f) dále šířit materiál z těchto webových stránek [s výjimkou obsahu, který je výslovně a výslovně zpřístupněn k dalšímu šíření [(například náš zpravodaj)].

[Pokud je obsah výslovně zpřístupněn k dalšímu šíření, může být dále šířen pouze [v rámci vaší organizace].

Přijatelné použití
Naše webové stránky nesmíte používat způsobem, který způsobuje nebo může způsobit poškození webových stránek nebo zhoršení jejich dostupnosti či přístupnosti, nebo způsobem, který je nezákonný, nelegální, podvodný nebo škodlivý, nebo ve spojení s jakýmkoli nezákonným, nelegálním, podvodným nebo škodlivým účelem nebo činností.

Nesmíte používat naše webové stránky ke kopírování, ukládání, hostování, přenosu, odesílání, používání, zveřejňování nebo distribuci jakéhokoli materiálu, který obsahuje (nebo je spojen s) jakýkoli spyware, počítačový virus, trojského koně, červa, program pro záznam stisků kláves, rootkit nebo jiný škodlivý počítačový software.

Bez našeho výslovného písemného souhlasu nesmíte na našich webových stránkách nebo v souvislosti s nimi provádět žádné systematické nebo automatizované činnosti shromažďování údajů (mimo jiné včetně scrapingu, data miningu, extrakce dat a data harvestingu).

[Nesmíte používat naše webové stránky k přenosu nebo zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.]

[Bez našeho výslovného písemného souhlasu nesmíte naše webové stránky používat k žádným marketingovým účelům.]

Omezený přístup
[Přístup do některých oblastí našich webových stránek je omezen.] Vyhrazujeme si právo omezit přístup do [jiných] oblastí našich webových stránek, nebo dokonce na celé naše webové stránky, podle našeho uvážení.

Pokud vám poskytneme uživatelské jméno a heslo, které vám umožní přístup do vyhrazených oblastí našich webových stránek nebo k jinému obsahu či službám, musíte zajistit, aby toto uživatelské jméno a heslo byly důvěrné.

Pokud se dozvíte o neoprávněném použití svého účtu nebo hesla, musíte nás o tom neprodleně písemně informovat.

Jste zodpovědní za jakoukoli činnost na našich webových stránkách, která vznikne v důsledku nezachování důvěrnosti vašeho hesla, a můžete nést odpovědnost za jakékoli ztráty vzniklé v důsledku takového selhání.

K přístupu na naše webové stránky nesmíte používat uživatelské jméno a heslo jiné osoby, pokud k tomu nemáte její výslovné svolení.

[Vaše uživatelské jméno a heslo můžeme deaktivovat podle vlastního uvážení bez předchozího upozornění nebo vysvětlení.]

Obsah generovaný uživateli
V těchto podmínkách používání se "vaším uživatelským obsahem" rozumí materiál (mimo jiné text, obrázky, zvukový materiál, video materiál a audiovizuální materiál), který za jakýmkoli účelem vložíte na naše webové stránky.

Udělujete nám celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní a bezplatnou licenci k používání, reprodukci, úpravě, publikování, překladu a distribuci vašeho uživatelského obsahu v jakémkoli stávajícím nebo budoucím médiu. Zároveň nám udělujete právo poskytovat sublicence k těmto právům a právo podat žalobu za porušení těchto práv.

Zaručujete se a prohlašujete, že váš uživatelský obsah bude v souladu s těmito podmínkami používání.

Váš uživatelský obsah nesmí být nezákonný nebo protiprávní, nesmí porušovat zákonná práva třetích stran a nesmí být způsobilý vést k soudnímu řízení, ať už proti vám, nám nebo třetí straně (v každém případě podle platných právních předpisů).

Na webové stránky nesmíte vkládat žádný uživatelský obsah, který je nebo někdy byl předmětem hrozícího nebo skutečného soudního řízení nebo jiné podobné stížnosti.

Vyhrazujeme si právo upravit nebo odstranit jakýkoli materiál zaslaný na naše webové stránky, uložený na našich serverech nebo hostovaný či zveřejněný na našich webových stránkách.

[Bez ohledu na naše práva podle těchto podmínek používání ve vztahu k uživatelskému obsahu se nezavazujeme monitorovat odesílání takového obsahu na naše webové stránky ani jeho zveřejňování na nich.]

Omezené záruky
Nezaručujeme úplnost ani přesnost informací zveřejněných na těchto webových stránkách, ani se nezavazujeme, že webové stránky zůstanou dostupné nebo že materiály na nich budou aktualizovány.

V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se těchto webových stránek a jejich používání (včetně, ale bez omezení, jakýchkoli záruk vyplývajících ze zákona o uspokojivé kvalitě, vhodnosti pro daný účel a/nebo použití přiměřené péče a dovedností).

Porušení těchto podmínek používání
Aniž by byla dotčena naše další práva podle těchto podmínek používání, pokud tyto podmínky používání jakýmkoli způsobem porušíte, můžeme podniknout kroky, které považujeme za vhodné k řešení tohoto porušení, včetně pozastavení vašeho přístupu na webové stránky, zákazu přístupu na webové stránky, zablokování přístupu na webové stránky počítačům používajícím vaši IP adresu, kontaktování vašeho poskytovatele internetových služeb s žádostí o zablokování vašeho přístupu na webové stránky a/nebo zahájení soudního řízení proti vám.

Varianta
Tyto podmínky používání můžeme čas od času změnit. Revidované podmínky používání se budou vztahovat na používání našich webových stránek od data zveřejnění revidovaných podmínek používání na našich webových stránkách. Pravidelně tuto stránku kontrolujte, abyste se ujistili, že jste se seznámili s aktuální verzí.

Zadání
Můžeme převádět, uzavírat subdodavatelské smlouvy nebo jinak nakládat s našimi právy a/nebo povinnostmi podle těchto podmínek používání, aniž bychom vás o tom informovali nebo získali váš souhlas.

Nesmíte převádět, uzavírat subdodavatelské smlouvy ani jinak nakládat se svými právy a/nebo povinnostmi podle těchto podmínek používání.

Oddělitelnost
Pokud soud nebo jiný příslušný orgán rozhodne, že některé ustanovení těchto podmínek používání je nezákonné a/nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. Pokud by některé nezákonné a/nebo nevymahatelné ustanovení bylo zákonné nebo vymahatelné, pokud by byla vymazána jeho část, bude tato část považována za vymazanou a zbytek ustanovení zůstane v platnosti.

Vyloučení práv třetích stran
Tyto podmínky používání jsou určeny ve prospěch vás a nás a nejsou určeny ve prospěch žádné třetí strany ani nejsou vymahatelné žádnou třetí stranou. Výkon našich a vašich práv v souvislosti s těmito podmínkami používání není podmíněn souhlasem žádné třetí strany.

Úplná dohoda
Tyto podmínky používání [ spolu s našimi zásadami ochrany osobních údajů] představují úplnou dohodu mezi vámi a námi v souvislosti s vaším používáním našich webových stránek a nahrazují všechny předchozí dohody týkající se vašeho používání těchto webových stránek.

Právo a soudní pravomoc
Tyto podmínky používání se řídí a vykládají v souladu s anglickým právem a veškeré spory týkající se těchto podmínek používání podléhají [ne]výlučné jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

Naše údaje
Celý název naší společnosti je iAngler Ltd.

Jsme registrovaní v Anglii a Walesu pod registračním číslem 07258302.

Naše sídlo je 95 High Street Beckenham Kent BR3 1AG, Velká Británie.

Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese info [at] test.fortiseyewear.co.uk.

 

Dodací podmínky společnosti Fortis Eyewear
Každá objednávka a následný nákup Zboží (jak je definováno níže) nebo služeb od společnosti Fortis Eyewear se řídí následujícími podmínkami. Přečtěte si je prosím pozorně.

Těmito podmínkami nejsou dotčena vaše zákonná práva spotřebitele.

V těchto podmínkách:
"Fortis Eyewear" je obchodní název společnosti iAngler LTD, která obchoduje na internetu na adrese www.test.fortiseyewear.co.uk, telefonicky na čísle 0203 441 6495 a prostřednictvím poštovní objednávky na adrese 95 High Street Beckenham Kent BR3 1AG, UK. "My" / "Nás" / "Naše" se vztahuje na společnost Fortis Eyewear, "Vy" / "Vaše" se vztahuje na zákazníka, číslo společnosti ve Spojeném království: 7258302. Registrační číslo pro DPH: 153 171 826. Sídlo: 95 High Street Beckenham Kent BR3 1AG, Spojené království.

Povinnosti zákazníka
1. Odesláním objednávky společnosti Fortis Eyewear potvrzujete:
i. Jste starší 16 let a nejste registrovaný nevidomý nebo slabozraký;
ii. Máte písemný předpis na brýle, který vám byl vystaven kvalifikovanou osobou v posledních 24 měsících (nebo 12 měsících, pokud je vám 70 let nebo více), a
iii. Na požádání poskytnete přesné údaje o svém aktuálním receptu (včetně případných poznámek na receptu).

Objednávky zboží
1. Objednávky na Fortis Eyewear se podávají buď prostřednictvím webových stránek www.test.fortiseyewear.co.uk, nebo telefonicky na čísle 0203 441 6495.
2. Podání Objednávky představuje nabídku na nákup Zboží od společnosti Fortis Eyewear a my můžeme přijetí této nabídky potvrdit e-mailem (pokud je Objednávka podána prostřednictvím Stránek) nebo ústně (pokud je Objednávka podána telefonicky).
3. Objednávky brýlí na předpis přijímáme až po zpracování vaší platby a po jejich kontrole a schválení lékařem.

Omezení dodávek
1. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili vyřízení všech objednávek, avšak dostupnost Zboží nemůžeme zaručit. Pokud Zboží, které jste si objednali, nebude k dispozici, pokusíme se vás kontaktovat, abychom vám dali na výběr, zda chcete obdržet alternativu nebo vrátit peníze. Pokud se nám nepodaří vás kontaktovat, bude vaše Objednávka zrušena a budou vám vráceny peníze v plné výši.
2. Na základě doporučení našich optiků je zcela na našem uvážení, zda vaši objednávku přijmeme či nikoli.
3. Pokud je to před přijetím objednávky považováno za nezbytné nebo vhodné, mají oční lékaři společnosti Fortis Eyewear naprostou volnost:
i. ve výjimečných případech zprostředkovat zákazníkům bezplatnou osobní konzultaci;
ii. požádat vás o zaslání kopie vašeho písemného receptu;
iii. kontaktovat přímo optika, který vám předepsal léky, nebo vás požádat, abyste se s ním spojili a ověřili a/nebo prodiskutovali váš předpis;
iv. požádat svého očního lékaře o změření zornicové vzdálenosti; nebo
v. požádat svého očního lékaře o vystavení nového písemného předpisu.

Ceny a platby
1. Uvedené ceny jsou včetně daně z přidané hodnoty (DPH), kterou může být společnost Fortis Eyewear povinna odvést finančním úřadům.
2. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom zajistili přesnost cen a informací o cenách uvedených na Stránkách.
3. Nemůžeme však zaručit, že se nedopustíme chyby a neúmyslně nezjistíme chybnou cenu položky. Pokud se tak stane, dispenzační optik, který vaši objednávku kontroluje a autorizuje, vás na chybu upozorní ještě před zpracováním vaší platby. Poté budete mít možnost přijmout správnou cenu nebo objednávku zrušit.
4. Cena, kterou zaplatíte, je maloobchodní cena uvedená v košíku. Na některých územích, kde prodáváme, jsme povinni nahlásit část prodejní ceny příslušné daňové jurisdikci a zaplatit tuto částku na dani. Naše ceny neupravujeme v závislosti na utrpěné dani z prodeje, která se v jednotlivých zemích liší. A k částce uvedené v košíku daň nepřipočítáváme.
5. V některých dodacích zemích mohou platit místní pravidla, podle kterých bude kupujícímu účtována dovozní DPH. Společnost Fortis Eyewear nemůže poskytnout žádné náhrady těchto nákladů.

Dodání a přeprava
1. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili, že vám bude Zboží odesláno co nejrychleji po odeslání objednávky.
2. O odeslání Zboží budete informováni e-mailem.
3. Zboží bude dodáno na adresu, kterou jste uvedli při podání objednávky.
4. Pokud vám Zboží nebude bezpečně doručeno do přiměřeného počtu dnů od obdržení oznámení o odeslání, měli byste nás kontaktovat. 5. Zákazníci by měli neprodleně zkontrolovat jim dodané zboží, aby se přesvědčili, že jim dodané zboží odpovídá očekávání.
5. V případě nedoručení, pokud je na vině společnost Fortis Eyewear nebo náš kurýr, vám bude nabídnuta možnost vrácení peněz v plné výši nebo opětovné doručení.

Vrácení zboží (zboží)
Podívejte se prosím na naše zásady vracení zboží podrobné informace o vyřizování vrácení zboží.

TOP